Vijeće učenika

Vijeće učenika u Unsko-sanskom kantonu je regulisano članom 161. Zakona o osnovnom obrazovanju:

Uzimajući u obzir dob učenika koji pohađaju školu, škola im pomaže da osnuju vijeće učenika, čija je funkcija da:

  • promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se nalazi škola
  • predstavlja stavove učenika/ca školskom odboru škole
  • potiče angašman učenika/ca u radu škole
  • informira školski odbor o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika  utvrđuje se pravilima škole. Vijeće učenika  ima po tri člana iz svakog razreda.

Članovi Vijeća učenika  u školskoj 2012/2013. godini su: