Photomath

Jednostavno usmjeri svoj fotoaparat prema matematičkom zadatku i Photomath će kao čarobnim štapićem prikazati rezultat s detaljnim opisom rješavanja korak po korak.

Photomath pruža:

  • Foto-kalkulator
  • Prepoznavanje rukopisa
  • Rješavanje korak po korak
  • Pametni kalkulator
  • Grafovi (NOVO)

Photomath podržava aritmetičke operacije, cijele brojeve, razlomke, decimalne brojeve, korijene, algebarske izraze, linearne jednadžbe/nejednadžbe, kvadratne jednadžbe/nejednadžbe, apsolutne jednadžbe/nejednadžbe, sustave jednadžbi, logaritme, trigonometriju, eksponencijalne i logaritamske funkcije, derivacije i integrale.

Napomena: Aplikaciju treba koristiti za provjeru rezultata, te ako neki zadatak nikako ne znamo riješiti da nam ukaže na korake tj. grešku koju radimo.